ข้าราชการครู

นางวาสนา เจียนสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวมนณ์ฤทัย แห่งทรัพย์เจริญ
ครู คศ.2

นางสาวชัญญ์นิษฐ์ มณีเอี่ยม
ครู คศ.1

นางรัตนา เบี้ยวไข่มุข
ครู คศ.1

นางสาวชญานิศวร์ กาญจนพิบูลย์
ครู คศ.1

นางสาวนิรดา งามสม
ครู คศ.1

นางสาวสุธินี ขุนหาญ
ครู คศ.1

นางพิมพ์ใจ วงศ์ตา
ครู คศ.1

นางสาวอามรัตน์ บุตรพรม
ครู คศ.1

นางสาวสุพัชรา พงษืยี่หวา
ครู คศ.1

นางสาวชุติกาญจน์ ธรรมภัคศรัณย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวมัลธิกา วรรณศิลป์
ครูผู้ช่วย

นายคะณิศร จวบมี
ครูผู้ช่วย

นางสาวขนิษฐา ธานี
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรี ปรองดอง
ครูผู้ช่วย