ข้าราชการครู

นางวาสนา เจียนสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางโชติภา ครุเสนีย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวชัญญ์นิษฐ์ มณีเอี่ยม
ครู คศ.2

นางรัตนา เบี้ยวไข่มุข
ครู คศ.1

นางสาวชญานิศวร์ กาญจนพิบูลย์
ครู คศ.1

นางสาวนิรดา งามสม
ครู คศ.1

นางสาวสุธินี ขุนหาญ
ครู คศ.2

นางสาวอามรัตน์ บุตรพรม
ครู คศ.1

นางสาวสุพัชรา พงษ์ยี่หวา
ครู คศ.1

นางสาวมัลธิกา วรรณศิลป์
ครู คศ.1

นายคะณิศร จวบมี
ครู คศ.1

นางสาวพัชรี ปรองดอง
ครูผู้ช่วย