ข้าราชการครู

นางวาสนา เจียนสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางโชติภา ครุเสนีย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวชัญญ์นิษฐ์ มณีเอี่ยม
ครู คศ.1

นางรัตนา เบี้ยวไข่มุข
ครู คศ.1

นางสาวชญานิศวร์ กาญจนพิบูลย์
ครู คศ.1

นางสาวนิรดา งามสม
ครู คศ.1

นางสาวสุธินี ขุนหาญ
ครู คศ.1

นางสาวอามรัตน์ บุตรพรม
ครู คศ.1

นางสาวสุพัชรา พงษ์ยี่หวา
ครู คศ.1

นางสาวชุติกาญจน์ ธรรมภัคศรัณย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวมัลธิกา วรรณศิลป์
ครูผู้ช่วย

นายคะณิศร จวบมี
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรี ปรองดอง
ครูผู้ช่วย