ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดวาดภาพ “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่” ประจำปี 2561

พระราชกรณียกิจนานัปการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงบำเพ็ญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ยังคงจารึกอยู่ในจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี และน้อมสำนึกใน  พระมหากรุณาธิคุณของพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของชาวโลก โดยในส่วนของ  พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปกรรม อันบังเกิดจากพระราชหฤทัยที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ และทรงห่วงใยต่ออาณาประชาราษฎร์ และจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2532 ดำรัสว่า “…ข้าพเจ้านั้นภูมิใจ   เสมอมาว่า คนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ ชาวนา หรืออาชีพใด อยู่สารทิศใด คนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิด ขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝน เขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็น…” นับเป็นความปลาบปลื้มปีติในจิตใจพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง และในปี พ.ศ. 2555 กระทรวงวัฒนธรรม ได้ถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ท่านว่า อัคราภิรักษศิลปิน ซึ่งหมายถึง ศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ” ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ดูแล  และส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ให้มีความวัฒนาถาวรเป็นอัตลักษณ์ของชาติไทยอย่างมั่นคง

 

          ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ธนาคารออมสินขอเทิดพระเกียรติ ในฐานะทรงเป็น “อัคราภิรักษศิลปิน” ทรงพระปรีชาสามารถล้ำเลิศทุกแขนง ทรงตระหนักในคุณค่าความงดงามของศิลปะ ทรงทุ่มเทพละกำลังทั้งปวงในการทำนุบำรุง    งานศิลปะไว้เป็นสมบัติศิลป์แห่งแผ่นดินไทย ทรงฟื้นฟูงานศิลปะที่แทบจะสูญสิ้น ให้กลับมาสร้างคุณค่า และความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนชาวไทย ทรงเล็งเห็นศักยภาพของราษฎรที่มีความสามารถทางด้านศิลปหัตถกรรม จึงได้มีพระราชดำริก่อตั้งโครงการศูนย์ศิลปาชีพขึ้น เพื่ออนุรักษ์ ทำนุบำรุง ส่งเสริม และฟื้นฟูศิลปะทุกแขนงของประเทศไทย ทั้งงานด้านหัตถศิลป์ ประติมากรรม นาฏศิลป์ ศิลปะพื้นบ้านที่เป็นมรดกตกทอดกันมาช้านาน ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นล้วนเป็นงานประณีตศิลป์ขั้นสูง ให้ได้กลับมาโด่งดังเป็นที่ยอมรับ มีชื่อเสียงแผ่ไพศาลไปยังนานาประเทศ และนำพาความผาสุก ความเจริญมาสู่อาณาประชาราษฎร์ที่ผูกโยงเชื่อมใจจากฟ้าสู่ดิน

 

          ดังนั้น กิจกรรมประกวดวาดภาพปีที่ 3 ประจำปี 2561 ของธนาคารออมสิน จึงกำหนดจัดประกวดวาดภาพ ภายใต้หัวข้อ ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่” เป็นการเปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมประกวดได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างไม่จำกัดแนวคิด โดยมีรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นรางวัลเกียรติยศอันทรงคุณค่า และเป็นการประกวดในระดับประเทศที่ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน เพื่อให้การจัดการประกวดมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

 

1. เพื่อเทิดพระเกียรติและเชิดชูพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างล้นพ้น ทรงฟื้นฟูงานศิลปะที่แทบจะสูญสิ้น ให้กลับมาสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนชาวไทย รวมทั้งเพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. ส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์สืบสานมรดกศิลป์และวัฒนธรรมอันงดงามของแผ่นดินแม่

3. ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนที่รักและสนใจงานศิลปะได้มีเวทีแสดงผลงาน เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถในศิลปะของไทย

 

 

หลักเกณฑ์การประกวดวาดภาพ “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่ มีรายละเอียดและระเบียบการ ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

- มีสัญชาติไทย และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความคิดของตนเอง

- ประเภทของผู้ส่งผลงาน

           - ประเภทที่ 1  บุคคลทั่วไป

           - ประเภทที่ 2  เยาวชน อายุ 15 - 18 ปี (ผู้ที่เกิดพ.ศ. 2543 - 2546)

           - ประเภทที่ 3  เยาวชน อายุ 11 - 14 ปี (ผู้ที่เกิดพ.ศ. 2547 - 2550)

           - ประเภทที่ 4  เยาวชน อายุ 7 - 10 ปี (ผู้ที่เกิดพ.ศ. 2551 - 2554)

- ต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ gsbgen.com

 

2. การส่งผลงานเข้าประกวด

- งานศิลปะที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะโดยรวมเป็น 2 มิติ มีขนาดผลงานตามที่กำหนด ผลงานเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคอิสระ ใช้สีได้ทุกประเภท แต่ห้ามใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิทัลโดยเด็ดขาด ผลงานต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยใส่กรอบ หรือมีโครงสร้างที่แข็งแรง เหมาะสมกับการจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย รวมทั้งต้องติดอุปกรณ์พร้อมที่จะนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการได้

- สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นของผู้สมัครจริง ไม่เคยถูกตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน ไม่เคยเข้าร่วมประกวดที่ใดมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือบริษัทอื่นใด

- การส่งผลงาน ต้องส่งผลงานมาพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและใบสมัครที่กรอกรายละเอียดต่าง  ๆ สมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว โดยใส่ซองแนบมาพร้อมผลงาน (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ gsbgen.com)

 

**ธนาคารออมสินจะระวังรักษาผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นอย่างดี แต่จะไม่รับผิดชอบ ในความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ

 

3. ขนาดของผลงาน

- ประเภทที่ 1 บุคคลทั่วไป ขนาดผลงานไม่เกิน 150 x 180 ซม. (ไม่รวมกรอบ)

- ประเภทที่ 2 เยาวชน อายุ 15 - 18 ปี ขนาดผลงานไม่เกิน 30 x 22 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ)

- ประเภทที่ 3 เยาวชน อายุ 11 - 14 ปี ขนาดผลงานไม่เกิน 15 x 22 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ)

- ประเภทที่ 4 เยาวชน อายุ 7 - 10 ปี ขนาดผลงานไม่เกิน 15 x 22 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ)

 

4. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก (ศิลปินแห่งชาติ) ประธานกรรมการ

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง (ศิลปินแห่งชาติ) กรรมการ     

3. ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  (ศิลปินแห่งชาติ) กรรมการ

4. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี (ศิลปินแห่งชาติ) กรรมการ

5. อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งชาติ) กรรมการ                               

6. ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ (อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) กรรมการ

7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร กรรมการ

8. ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ (ศิลปินชั้นเยี่ยม) กรรมการ

9. อาจารย์สังคม ทองมี (บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาศิลปะ) กรรมการ

10. อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา เลขานุการฯ

 

5. รางวัล

ประเภทบุคคลทั่วไป

          - รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000,000 บาท

          - รางวัลที่ 2 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล   200,000 บาท

          - รางวัลที่ 3 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล   100,000 บาท

          - รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล   50,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

ประเภทเยาวชน อายุ 15 - 18 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2543 - 2546)

          - รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

          - รางวัลที่ 2 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

          - รางวัลที่ 3 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  30,000 บาท

          - รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

ประเภทเยาวชน อายุ 11 - 14 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2547 - 2550)

          - รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  30,000 บาท

          - รางวัลที่ 2 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  20,000 บาท

          - รางวัลที่ 3 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  10,000 บาท

          - รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

ประเภทเยาวชนอายุ 7 - 10 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2551 - 2554)

          - รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  20,000 บาท

          - รางวัลที่ 2 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  10,000 บาท

          - รางวัลที่ 3 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  5,000 บาท

          - รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  3,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

 

**คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเพิ่มหรืองดรางวัลใด ก็ได้ตามแต่เห็นสมควร คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้

 

6. กำหนดเวลาและสถานที่ส่งผลงาน

การส่งผลงาน

     ส่งทางไปรษณีย์ ประทับตราวันจัดส่ง ภายในวันที่ 24 - 30 กันยายน 2561

          - ส่งถึง  คณะทีมงานการประกวดวาดภาพ ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่ สถาบันวิชาการ ทีโอที เลขที่ 174 ซอยงามวงศ์วาน 17 ถนนงามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

     ส่งด้วยตนเอง (ส่งได้ทุกศูนย์ฯ ที่สะดวกต่อการเดินทาง)

          - ศูนย์รับผลงานส่วนกลาง วันที่ 25 - 30 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

          - คณะทีมงานการประกวดวาดภาพ ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่ สถาบันวิชาการ ทีโอที เลขที่ 174 ซอยงามวงศ์วาน 17 ถนนงามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 09-8510-4745 และ 09-8510-4746

          - ศูนย์รับผลงานส่วนภูมิภาค วันที่ 26 - 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

          - ภาคเหนือ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

          - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

          - ภาคใต้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000   

     คัดเลือกผลงานในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2561

     คัดเลือกและตัดสินผลงานรอบสุดท้ายในส่วนกลาง วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561

     ประกาศผลการตัดสิน ทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th และ www.gsbgen.com

     พิธีมอบรางวัล  เดือนพฤศจิกายน 2561

     จัดแสดงผลงาน เดือนธันวาคม 2561

 

7. กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์

ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภทเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารออมสินโดยชอบธรรม มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามที่ธนาคารออมสินเห็นสมควร

 

8. การรับคืนผลงาน

ผลงานที่ไม่ได้จัดแสดง สามารถติดต่อขอรับผลงานคืนได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.   

 

**หากไม่มารับผลงานคืนภายในวันและเวลาที่กำหนด ธนาคารออมสินจะถือว่าเจ้าของผลงานสละสิทธิ์ในการรับคืนผลงาน และยินดีมอบผลงานให้ธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

------------------------------------------- สมัครเข้าร่วมประกวด ------------------------------------------- 

 

- ประเภทที่ 1  บุคคลทั่วไป ดาวโหลดใบสมัคร คลิก

- ประเภทที่ 2  เยาวชน อายุ 15 - 18 ปี (ผู้ที่เกิดพ.ศ. 2543 - 2546) ดาวโหลดใบสมัคร คลิก

- ประเภทที่ 3  เยาวชน อายุ 11 - 14 ปี (ผู้ที่เกิดพ.ศ. 2547 - 2550) ดาวโหลดใบสมัคร คลิก

 

- ประเภทที่ 4  เยาวชน อายุ 7 - 10 ปี (ผู้ที่เกิดพ.ศ. 2551 - 2554) ดาวโหลดใบสมัคร คลิก

 

 

ที่มา : https://www.gsbgen.com/index.php?page=hilight&id=47491

โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 889 ครั้ง