ข่าวการศึกษากรุงเทพมหานคร
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                  ด้วยสำนักการศึกษา จะดำเนินโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้ใช้ความรู้ความสามารถในการออกแบบและการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำโครงงาน โดยจัดประกวดดังนี้
                    1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร)  แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา จำนวน  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
                   2. โครงงาน (สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร) แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                   กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เวลา 16.30 น. หากพ้นกำหนด สำนักการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงานดังกล่าว
                   สำนักการศึกษาจึงขอความร่วมมือสำนักงานเขต ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรม      การจัดการเรียนรู้ และการประกวดโครงงานนักเรียนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และนักเรียนในโรงเรียนทราบ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดเอกสารเกณฑ์การประกวด
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2562,17:55   อ่าน 143 ครั้ง