คณะผู้บริหาร

นางวาสนา เจียนสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางโชติภา ครุเสนีย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา