เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม นามยิ่งใหญ่            
คู่ถิ่นไทยคู่ธานีศรีสถาน
พระปิยะมหาราชทาน
ก่อเกิดงานสานความรู้คู่ความดี
ลูกน้ำเงินชมพูนี้เป็นศรีสง่า
ในพระราชูปถัมภ์นำศักดิ์ศรี
ให้ความรู้ฟูเฟื่องเรืองทวี
ผูกน้ำใจไมตรีพี่น้องเรา
มุ่งปลูกฝังให้ศิษย์นี้ดีสมค่า
ประถมศึกษาแรกของไทยไม่ขาดเขลา
เลิศวิชาการ งามจรรยา นำพาเรา
น้อมนำเอาศีลห้าพาชีวี
โรงเรียนสองภาษาพัฒนาให้
อังกฤษ ไทย ก้าวล้ำนำวิถี
หมั่นศึกษาพัฒนาตนบนทางดี
สามัคคีสร้างความรู้สู่เส้นชัย
สอนนักเรียนเป็นคนดีวินัยเด่น
โรงเรียนเน้นพัฒนาพาสดใส
ทั้งดนตรี กีฬา เราร่วมใจ
รู้กว้างไกลเทคโนโลยีที่สำคัญ
เป็นโรงเรียนคุณธรรมนำศิษย์ให้
ฝึกกายใจได้เรียนรู้อย่างสุขสันต์
ศาสตร์พระราชา นำพาค่าอนันต์
ลูกมหรรณพารามงามเด่นเอย

https://youtu.be/FKtotpr67Lc