วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และด้านเทคโนโลยี ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาการศึกษา

วิชาการนำกิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน