ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนสำหรับทวยราษฎร์
แห่งแรกของประเทศไทยตั้งขึ้นตามพระราชดำรัสของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กษัตริย์รัชกาลที่ ๕ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๕ ขึ้น ๑๒ ค่ำ     ปีระกา พ.ศ. ๒๔๒๗ มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “......เจ้านายราชตระกูลตั้งแต่ลูกฉัน เป็นต้นไป ตลอดถึงราษฎรที่ต่ำสุด จะได้มีโอกาสเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้ จะเป็นข้อสำคัญที่หนึ่ง ที่ฉันอุตส่าห์จัดขึ้นให้จงได้...” และในปี พ.ศ. ๒๔๒๗ พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เจ้าดิศวกุมาร  ตั้งโรงเรียนหลวงเพิ่มขึ้นตามวัดหลายแห่งทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวเมือง  แต่ที่สร้างขึ้นแห่งแรกอยู่ที่วัดมหรรณพาราม เดิมชื่อโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ต่อมาเรียกว่า “โรงเรียนวัดมหรรณพ์”
 
เดิมโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๔๗๙ กระทรวงศึกษาธิการได้ยุบเลิกโรงเรียนมัธยมวัดมหรรณพ์ได้มอบโรงเรียนให้แก่จังหวัดพระนคร เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาลต่อไป จังหวัดพระนครได้ตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาลขึ้น เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ โดยมีหลวงอักษรศาสตร์สมบูรณ์ นายอำเภอพระนครเป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้น ได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลเสาชิงช้า (วัดมหรรณพ์) และต่อมา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐ จังหวัดพระนครได้โอนโรงเรียนประชาบาลตำบลเสาชิงช้า (วัดมหรรณพ์) ให้แก่เทศบาลกรุงเทพและเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนเทศบาล ๒๒ (วัดมหรรณพ์)
 
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับโรงเรียนวัดมหรรณพาราม
อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๑๐/๔๙๙๑ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ความว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชกระแสว่า จากประวัติของโรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๗ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดมหรรณพาราม” เป็นโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎร์และเป็นโรงเรียนวัดแห่งแรกของประเทศไทย ดังนั้นเห็นควรให้กลับมาใช้ชื่อ “โรงเรียนวัดมหรรณพาราม” ดังเดิม เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งเกียรติประวัติ และความเป็นมาของโรงเรียนดังกล่าวสืบไป พร้อมนี้ทรงรับโรงเรียนวัดมหรรณพาราม อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ วันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนด
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 84)เพื่อประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิม โรงเรียนวัดมหรรณพ์ เป็น “โรงเรียนวัดมหรรณพาราม” ประกาศกรุงเทพ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร)