ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1
16 พ.ค. 62 ถึง 12 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562